Bezwaar en klacht indienen

U kunt schriftelijk bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten of de Commissaris van de Koning. Indien u een klacht wilt indienen over gedrag van bestuurders en ambtenaren, een integriteitschending wilt melden of een milieuklacht wilt indienen kunt u dat zowel schriftelijk als digitaal (via dit e-loket) doen.

 • Aansprakelijkstelling

  08 april 2015

  Als u van mening bent dat u of uw bedrijf schade heeft geleden als gevolg van een besluit, handeling, nalaten, enzovoorts van (een van de bestuursorganen van) de Provincie Limburg, kan dit een reden zijn een aansprakelijkstelling in te dienen.

 • Bezwaar maken

  08 april 2015

  Uit de Algemene wet bestuursrecht volgt dat het in de meeste gevallen mogelijk is om bezwaar te maken als er sprake is van een besluit. Daarnaast moet u belanghebbende zijn bij dat besluit.

 • Integriteitschending melden

  08 april 2015

  De Provincie Limburg heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Integriteit staat voor rechtschapenheid, onomkoopbaarheid en ongeschondenheid. Integriteit gaat ook over goed ambtenaarschap. Goed ambtenaarschap houdt in dat de ambtenaar zorgvuldig en verantwoordelijk omgaat met de bevoegdheden, middelen en informatie waarover hij/zij beschikt ten behoeve van het algemene belang dat hij/zij dient en dat hij/zij op correcte wijze omgaat en rekening houdt met burgers, collega's, klanten en andere belanghebbenden. Hier kunt u terecht als u een (vermoeden van een) integriteitschending wilt melden.

 • Klacht indienen

  Heeft u een klacht over de Provincie Limburg? Via dit formulier kunt u een klacht indienen.

 • Klacht over gedraging indienen

  27 juni 2016

  Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan.

 • Melding of klacht over gemeente of waterschap

  03 juni 2016

  De Provincie is de toezichthouder bij gemeenten en waterschappen voor: ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, huisvesting, archief, monumenten en constructieve veiligheid van bouwwerken. De Provincie kan, na ontvangst van een melding/klacht, ingrijpen wanneer een gemeenten of een waterschap een besluit neemt dat in strijd is met het recht of het algemeen belang of wanneer een gemeente of waterschap een wettelijke taak niet voldoende uitvoert.
  Hierbij gaat het niet om op individuele gevallen gerichte besluiten van gemeenten en waterschappen.

 • Milieuklacht indienen

  08 april 2015

  Hier kunt u terecht voor het indienen van een klacht en/of melding over hinder van bedrijven. Is de oorzaak of veroorzaker bekend, dan zal de Provincie de klager snel informeren over de acties die ondernomen zijn of gaan plaatsvinden.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken